Novinky

Retro

15.10.2016

Rubrika Retro - vloženo bylo již 100 RETRO vzpomínek na dobu dávno minulou. Sledovat můžete - RETRO TV.

Starší »

TOPlistChemtrail

Chemtrail (z anglického chemical trail) je – podle, s tímto fenoménem spjatých, konspiračních teorií – stopa podobná běžnékondenzační stopě (v anglických textech zkráceně nazývané contrail), která obsahuje zdraví nebezpečné chemikálie. 

Contrail versus chemtrail

Kondenzační stopa (condense trail, contrail) se objevuje za motorovými letadly letícími v určité výšce (obvykle 8 – 12 kilometrů) v prostředí s dostatečnou vzdušnou vlhkostí.Kondenzační stopy (kondenzační pás) jsou tvořeny drobnými vodními kapkami nebo ledovými krystalky, které vznikají jako přirozený důsledek promíchávání chladného vzduchu s horkými produkty spalování leteckého paliva. Jejich vznik a přetrvání (případně rozpad) závisí na teplotě, vzdušné vlhkosti, atmosférickém tlaku a pohybu vzdušných mas v místě vzniku.

 Kondenzační stopy za tryskovým letadlem C-141 Starlifter

Podle zastánců konspiračních teorií jsou chemtrails záměrně vypouštěné chemikálie nebo viry, bakterie a plísně. Chemtrails maji mít oproti kondenzačním pásům jiný vzhled, strukturu a především složení. Důvodů pro vypouštění těchto látek je zastánci chemtrails uváděno více, od boje s globálním oteplováním pomocí tzv. globálního stmívání až po pokus o snížení lidské populace a ovládání lidí. Problematikou chemtrails se zabývalo několik studií (např. v podobě laboratorního testování dešťové vody, sněhu nebo zeminy), jež si nechali vypracovat lidé, kteří měli obavu, že se s tímto fenoménem setkávají nad svými hlavami (např. z Phoenixu, Edmontonu, Severní Karolíně a některých kanadských provinciích). Stratosférický inženýring je popsán v jednom z patentů z roku 1991 a označení chemtrails se od 90. let vyskytuje v několika oficiálních amerických vládních a vojenských dokumentech, např. v dokumentech ARPANETu a v první verzi jurikátu americké sněmovny reprezentantů, H. R. 2977 – Space Preservation Act of 2001 (kde v konečné verzi chybí). Z nedávné doby je to například studie vypracovaná na University Of Calgary pro firmu Aurora Flight Sciences Corporation. Oficiální (politická, vojenská,…) místa tuto konspirační teorii odmítají.

Chemické složení chemtrails

Chemtrail je podle těchto teorií tvořen chemikáliemi, které mohou být nebezpečné lidskému zdraví, nebo přímo prudkými jedy (baryum, bauxit či jiné oxidy hliníku, dibromidetylén, sloučeniny vápníku a hořčíku, různá polymerová vlákna apod.).

Zdravotní problémy

Zastánci této teorie uvádějí celou řadu zdravotních obtíží, které mají chemikálie v chemtrails způsobovat. V odborné vědecké databázi PuBmed, však neexistuje ani jediná odborná práce, která by údajné zdravotní potíže připisované chemtrail obsahovala. Konkrétně o zdravotních implikacích z těchto chemikálií pojednává např. práce Clifforda E. Carricoma.

Odpovědi z oficiálních míst

Vědecký expert Bílého domu a Obamův vědecký poradce, John Holmgren, v nedávném rozhovoru pro agenturu Associated Press otevřeně řekl:

„ Existují různá schémata, která byla v geoinženýrství diskutována. Klasickým příkladem je vypouštění reflexivních částic do orbitu Země, které by odklonily část slunečního světla, jež by jinak způsobovalo oteplování Země a tímto způsobem se pokusit vytvořit ochlazující efekt, které by vyrovnalo oteplování způsobované oxidem uhličitým a ostatních skleníkových plynů. “
— John Holmgren

Holmgren se v témže rozhovoru zmínil i o úskalích tohoto postupu a uvedl, že toto řešení je poměrně drahé, ale v případě nutnosti by mohla (coby jedna z metod geoinženýrství) být použita.

US Air Force označila tuto teorii za hoax a její vysvětlení je, že se jedná o běžné kondenzační stopy.

21. října 2010 vyslanci více než 200 států v japonském Nagoyi předložili OSN výzvu, aby tato organizace uvalila moratorium na v současnosti probíhající „geoinženýrské projekty“, dokud budou „bez schválení a celosvětové podpory“. O týden později ministři na schůzce OSN dospěli k dohodě o tomto moratoriu. Podle klimatické komise OSN bude přehled o geoinženýrství součástí příští hlavní zprávy v roce 2013.

Písemné a audiovizuální záznamy o chemtrails

O rozprašování chemtrails je veden záznam v oficiální dokumentaci amerického patentu č. 5003186 z 26. března 1991. V patentu se uvádí, že tato metoda redukuje atmosferické oteplování pomocí rozprašování mikroskopických částeček (10 až 100 mikronů) z materiálů jako některé oxidy a kovy (mj. též oxidy hliníku a thoria) do atmosféry z výšky mezi 7 a 13 kilometry nad zemským povrchem.

Obhajobu stratosférického inženýringu (v širším rámci modifikace počasí) z materiálů amerických ozbrojených sil lze najít v pro veřejnost zveřejněném dokumentu z roku 2005,Owning the Weather (Ovládání počasí), v kapitole 2: Why Would We Want to Mess with the Weather? (Proč bychom si měli zahrávat s počasím?).

Výraz chemtrails se vyskytuje v textu návrhu výnosu (HR 2977) Space Preservation Act of 2001, který předložil kongresman za Ohio Dennis Kucinich. Výraz chemtrails, uváděný v odstavci nazvaném exotic weapons systems (cizí zbraňové systémy), měl být v pozdější verzi vyškrtnut.

Reportáž Williama Thomase pro Environment News Service vybral Project Censored jako jednu z cenzurovaných reportáží roku 1999, zkoumal ji panel novinářů a dospěl k závěru, že chemtrails jsou skutečnost.

Od roku 2000 několik lokálních televizních stanic vysílalo o chemtrails reportáže, minimálně jedna z nich tvrdila, že stopy obsahují baryum.

Dne 26. září 2009 odvysílala televize Prima o chemtrails krátkou reportáž. Ta byla později kritizována společným vyjádřením několika českých vědeckých institucí. České úřady, v čele s ČHMÚ, odmítly existenci a výskyt chemtrails nad územím ČR.

Alternativní vysvětlení chemtrails

Jedním z vysvětlení takzvaných chemtrails je škodlivost spalin letadel. Vychází se z toho, že složení chemtrails odpovídá zoxidovaným materiálům používaných v leteckých motorech. Součásti leteckých motorů jsou vyrobeny z hliníku, manganu, barya, ytria, titanu a podobně, což odpovídá složení chemtrails Al, Mn, Ba, Ca... Nepřirozené zabarvení může být způsobeno například oxidy dusíku-NOX, které běžně při spalování v leteckých a pístových motorech vznikají. NO je bezbarvý, toxický, NO2 je toxický, leptavý, červenohnědé barvy což vysvětluje nepřirozené zabarvení kondenzačních stop. NO a NO2 mohou spolu v chladných vrstvách atmosféry reagovat a vytvářet například N2O3, který je tmavomodré barvy. Jejich množství ve spalinách roste s tepotou spalování. V klasických spalovacích motorech je okolo 850 °C, v leteckých motorech až okolo 2000 °C.

Letecké společnosti mohou nakupovat levnější součásti motoru, které mají nižší životnost. Pro její prodloužení mohou snížit teplotu ve spalovací komoře. Tím ale klesne účinnost motoru. Pro její opětné zvýšení mohou do paliva přidávat látky obsahující dusík, hliník a podobně a létat v nižších letových hladinách, kde je více kyslíku. Složení chemtrails lze vysvětlit jako zplodiny vzniklé spalováním paliva s přídavkem uměle dodávaných látek do paliva a uvolňujícím se materiálem v méně kvalitních součástí motoru.

Letecké společnosti mohou používat levnější palivo vyrobené technologií, která v něm zanechává stopy kovu. Nebo naopak zvyšují účinnost paliva látkami, které následně více ničí motor a uvolňují více toxických látek.

Letecké společnosti mohou zvýšit účinnost leteckých motoru spalováním paliva při vyšších teplotách. Tyto vyšší teploty mohou uvolňovat materiál ze součástí motorů. Ty se mohou vylučovat v podobě různých sloučenin jako například oxidů. Mohou se také uvolňovat jako částečky čistého kovu. Při vyšších teplotách spalování vzniká více škodlivin.

Zdroj: Wikipedie

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek | diskuzní fórum